Q ARCHÍV

Copyright:


Powered by:
GANYMEDES - Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov v SR

Created by:
Webdesign created by Spatrick

Statistics:

Q-archív – prvé a ojedinelé dokumentačné a informačné stredisko pre gejskú a lesbickú komunitu na Slovensku

Q-archív – projekt financovaný z prostriedkov Európskych spoločenstiev, programu 1999 Phare ACCESS – vznikol na pôde GANYMEDESU a počas 15 mesiacov (od 1. 1. 2002 do 31. 3. 2003) sa stal informačným a vzdelávacím centrom pre členov lesbickej, gejskej, bisexuálnej a transsexuálnej komunity (ďalej LGBT), s cieľom zvýšiť ich sebareflexiu, podporiť vytváranie osobnostnej i sociálnej identity LGBT, zlepšiť podmienky pre kultúrnu diferenciáciu vnútri LGBT komunity, a tým podporovať upevnenie sebavedomia gejov a lesbických žien a z toho vyplývajúcu schopnosť prezentovať autentický obraz o sexuálnych menšinách vo väčšinovej spoločnosti.

Gejskí muži a lesbické ženy chcú poznať svoje dejiny a aj ich spoluvytvárať. V Q-archíve sa podarilo zhromaždiť množstvo materiálov, vytvoril sa dobre štruktúrovaný systém, vďaka ktorému je možný ľahší a prehľadnejší prístup k informáciám o živote členov LGBT komunity a aktivitách LGBT organizácií na Slovensku a vo svete. Mnohé z materiálov už pomohli študentom, ktorí spracovávali témy homosexuality či registrovaného partnerstva v rôznych diplomových či semestrálnych prácach a tiež redaktorom z rôznych médií, ktorí sa snažili svojimi príspevkami v článkoch a reláciách prinášať pozitívny obraz o gejoch a lesbách – ich radostiach, strastiach a každodenných problémoch, s ktorými sa stretávajú v rámci svojej inakosti.

Napriek tomu, že financovanie projektu z programu Phare sa skončilo dňom 31. 3. 2003, Q-archív nekončí a bude aj naďalej slúžiť pre štúdijné účely nielen GLBT komunity, ale aj pre iných návštevníkov z väčšinovej spoločnosti, ktorí chcú spoznať viac našu problematiku a požiadavky na zrovnoprávnenie s väčšinovou – heterosexuálnou spoločnosťou. Nebudeme sa vyhýbať stretnutiam na serióznej úrovni pri dodržaní „gay friendly“ podmienok.

Partnerom Hnutia GANYMEDES v projekte Q-archív je gejsko-lesbická organizácia STUD Brno a veríme, že s ňou i naďalej budeme spolupracovať.

Po ukončení financovania tohto projektu sa v archívnej a kultúrnej činnosti pokračuje oddelene – gejský archív zostáva naďalej pod GANYMEDESOM a lesbický archív pokračuje pod občianskym združením ALTERA – v úzkej spolupráci Ganymedesu a Altery.

GANYMEDES v rámci gejskej časti Q-archívu bude okrem toho spolupracovať aj s ďalšími organizáciami podobného zamerania v zahraničí, najmä s amsterdamským HOMODOKOM.

V priestoroch GANYMEDESU budú naďalej prebiehať vzdelávacie a spoločenské aktivity, videoprezentácie a premietania archívnych videomateriálov. Bude sa rozširovať videotéka pozostávajúca z filmov, v ktorých sa spracúvajú najrôznejšie témy zo života gejov a lesieb. Videoprojekcie budú prebiehať na nekomerčnej báze v rámci klubových projekcií. Gejský Q-archív poskytne k nahliadnutiu textové materiály a videozáznamy o aktivitách gejského a lesbického hnutia na Slovensku, ako aj informácie o živote sexuálnych menšín na celom svete.

Významnou aktivitou GANYMEDESU zostáva účasť pri presadzovaní oprávnených požiadaviek na úplné zrovnoprávnenie LGBT menšiny s heterosexuálnou väčšinou našej spoločnosti. Naďalej budeme monitorovať diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie, zasadzovať sa za prijatie antidiskriminačného zákona, ako aj uzákonenie registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia. V tomto smere chceme byť v úzkom kontakte s kompetentnými zástupcami EÚ a spolupracovať so zahraničnými partnerskými organizáciami, predovšetkým s Medzinárodnou lesbickou a gejskou asociáciou ILGA.

Každý, kto má záujem pomôcť v aktivitách GANYMEDESU je srdečne vítaný.

Pomôžte spoluorganizovať večerné diskusné stretnutia, besedy, prednášky a videoprojekcie kultových gejských a lesbických filmov a dokumentov. Budeme radi vášmu záujmu o spoluprácu a sme zvedaví aj na vaše tvorivé nápady. Tešíme sa na vás!

Termíny akcií nájdete pravidelne na našej webstránke: www.ganymedes.info

Naše sídlo:
GANYMEDES / Q-archív
ISTROPOLIS, Trnavské mýto 1, Bratislava
(vchod zozadu služobným vchodom z Kukučínovej ul., 1. posch., č. dv. 114 a 115)


Hľadať na stránkach Ganymedes.info

Sitemap