Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov v Slovenskej republike

| Úvodná stránka | Akcie g/l | Správy | Atribút 2003 | Coming out | Q-archív | Vyhľadávanie | Gay Film Festival Slovakia | E-mail |

MENU
   Úvodná stránka
   Mapa webu
   O Ganymédovi
   Z histórie hnutia
   Q Archív
   Akcie
   Atribút
   Oznamy
   Monitoring tlače
   Knihy
   Coming out
   Je normálne byť iný
   Inštitút partnerstva
   Gay Film Festival
   Iniciatíva inakosť
   Zoznámenie
   GLTB Slovensko
   GLTB Svet
   GLTB Linky
   Vyhľadávanie
   Kniha návštev
   Pre webmasterov
NASTAVENIE
Ako homepage
K obľúbeným
INFO O STRÁNKE

   Stránky spustené:
      1.9.2001

   Webmaster:

Webdising created by Spatrick

   Ganymedes:
  ganymedes

   štatistika
      od 15.1.2002:KONTAKT:

   Písomný:
  P.O.BOX 4,
  830 00 Bratislava 3,
  Slovenská republika

   E-mail:
  ganymedes

   Telefon / fax:
  +421 2 502 28 704

   Office:
    Istropolis
    1.posch. č.d.114,
    Trnavské mýto č. 1,
    832 21 Bratislava
    Slovenská republika

 Budova Istropolisu Bratislava

Reklama:
úvodná stránka - Z HISTÓRIE HNUTIA

GANYMEDES - Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky je občianskym združením (registrovaným MV SR od júna 1990), reprezentujúcim sexuálne menšiny na Slovensku.
Jeho poslaním je presadzovanie a obhajovanie práv a záujmov homosexuálnych občanov s cieľom dosiahnuť úplné právne a faktické zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny v spoločnosti. Organizácia pôsobí už 12. rok a má za sebou pestrú činnosť známu i zahraničným gejsko-lesbickým organizáciám. Je spoluzakladateľom SOHO v Českej republike.

Hnutie Ganymedes doteraz zorganizovalo:

 
 •   1992 - VI. regionálnu konferenciu ILGA (International Lesbian and Gay Association) pre východnú a juhovýchodnú Európu.

 •  
 •   1992 - IX. výročnú konferenciu IGLYO (International Gay and Lesbian Youth Organisation), ktorých je Hnutie Ganymedes členom.

 •  
 •   1994 - XII. FORUM európskych kresťanských gejsko-lesbických skupín. Hnutie participovalo na medzinárodných konferenciách gejsko-lesbických organizácií i na rôznych školeniach a seminároch v rámci celosvetového programu boja proti AIDS. Popri politickej angažovanosti a organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v prospech homosexuálnej minority v našom štáte, venovali sme sa i prevencii HIV/AIDS.
  Hnutie už v r. 1992 zriadilo prvú oficiálnu Linku dôvery pre gejov a lesby, ktorá fungovala až do r.1998. Vďaka nezáujmu vládnych inštitúcií pomôcť homosexuálne orientovaným ľuďom, nepodarilo sa Hnutiu v minulosti získať administratívne či klubové priestory, ale ani žiadne dotácie na činnosť, čo sa nepriaznivo odzrkadlilo na našej činnosti. Napriek tomu sme v minulých rokoch organizovali pre gejov a lesby spoločenské i športové podujatia, spoločné letné dovolenky, ubľúbené Discoplavby po Dunaji, 9 ročníkov súťaže Mr.GAY Slovakia, 3 ročníky súťaže Miss Travesty Slovakia a mnohé spoločenské podujatia s programom a diskotékami.
   
 •   Od r. 1997 sa Hnutie venuje predovšetkým politickej práci. Prvý "Legislatívny návrh na zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia" (ďalej RP) - vypracovaný našimi právnikmi - bol členom Vlády SR zaslaný už v máji 1997, žiaľ bezvýsledne.

 •  
 •   V januári 1998 sme oslovili 11 politických strán na Slovensku ako aj vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara so žiadosťou o podporu našich požiadaviek. Žiaľ, aj táto aktivita bola zo strany vtedajšej vládnej garnitúry ignorovaná.

 •  
 •   V novembri 1999 Hnutie Ganymedes, ako prvé reagovalo na diskriminačné ustanovenia v návrhu pripravovanej medzištátnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

 •  
 •   Vo februári 2000 Hnutie opätovne zaslalo žiadosť o podporu legislatívneho návrhu na zavedenie inštitútu RP v súvislosti s pripravovanou rekodifikáciou Občianskeho zákonníka 17 parlamentným výborom NR SR.

 •  
 •   Začiatkom mája 2000 sa Ganymedes spolu s ďalšími občianskymi združeniami, HaBiO, Altera, Museion, H-plus a CKKISM, podieľalo na vytvorení neformálneho zoskupenia zastupujúceho homosexuálnych, bisexuálnych a transsexuálnych občanov SR s názvom Iniciatíva Inakosť - spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín (skratka ININ).

 • Logo ININ


  V letných mesiacoch otvorila táto iniciatíva v médiách diskusiu o potrebe zavedenia inštitútu RP homosexuálov aj v našom právnom poriadku a o potenciálnych hrozbách vyplývajúcich pre sexuálne menšiny z prijatia Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.
  Hnutie Ganymedes významnou mierou začalo určovať smerovanie Iniciatívy Inakosť a zasadzovalo sa za jednotnú stratégiu všetkých gejsko-lesbických organizácií SR smerom k vláde, parlamentu, štátnej správe a k samospráve, s cieľom úplnej akceptácie inak sexuálne orientovaných občanov.
   
 •   V r. 2000 Hnutie Ganymedes v rámci Iniciatívy Inakosť zorganizovalo dve tlačové konferencie, bolo spoluorganizátorom odborného seminára a následne právnickej konferencie venovanej k legislatívnemu zneniu návrhu zákona o RP, ktorá smerovala k vypracovaniu poslaneckého návrhu zákona o Životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia.

 •  
 •   V r. 2001 získal Ganymedes finančný príspevok od NPOA
  logo NPOA  logo EÚ
  (Nadácie pre podporu občianskych aktivít) z finančných prostriedkov logo PHARE na projekt
  "Je normálne byť iný", ktorý realizoval od apríla do novembra 2001. Hlavným cieľom tohto projektu bola otvorená a pozitívna diskusia na tému homosexuality, podpora zavedenia inštitútu registrovaného (životného) partnerstva gejov a lesbických žien a legislatívne vymedzenie zákazu diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie.


 • V rámci projektu bol vydaný v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung zborník zo spomínaného seminára a konferencie s názvom "Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku". Zborník bol rozdistribuovaný všetkým najdôležitejším knižni- ciam v SR ako aj všetkým poslancom NR SR.

        Návrh Zákona o Životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia bol predložený NR SR
        skupinou siedmich poslancov z viacerých politických strán dňa 9. októbra 2001.


  Ganymedes sa tiež zasadzoval za legislatívne ukotvenie pojmu "sexuálna orientácia" do ustanovenia Čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, známeho ako antidiskriminačná klauzula a do Zákonníka práce a zákonov o verejnej a štátnej službe.

  Počas realizácie projektu "Je normálne byť iný" zorganizoval Ganymedes v spolupráci s organizáciami Iniciatívy Inakosť (ALTERA, MUSEION a CKKISM) dve tlačové konferencie, školenie aktivistov z uvedených organizácií a 3 verejné pochody gejov a lesieb v uliciach miest Bratislava, Banská Bystrica a Košice, počas ktorých sa rozdávali letáky smerujúce k pozitívnemu pohľadu slovenskej spoločnosti na gejov a lesbické ženy a ich oprávnené požiadavky na úpravu právnych noriem vychádzajúcich s rezolúcií a odporúčaní Európskeho parlamentu, súvisiacich so zákazom diskriminácie homosexuálne orientovaných občanov.

  V novembri 2001 bol Ganymedes jedným z hlavných organizátorov 5. GAY FILM FESTIVALU SLOVAKIA 2001 - festivalu filmov s lesbickou a gejskou tematikou, ktorý sa po prvý krát vo svojej krátkej histórii uskutočnil v dvoch slovenských mestách: v Bratislave (5. - 11. novembra 2001) a v Banskej Bystrici (16. - 18. novembra 2001). Podujatie pod záštitou Iniciatívy Inakosť, spolužitia bez diskriminácie sexuálnych menšín, zorganizovali Hnutie Ganymedes, Filmový klub 901 z Bratislavy, Centrum komunikácie, kooperácie a integrácie sexuálnych menšín a Art Kino Banská Bystrica. Festival ponúkol divákom projekcie 18 celovečerných hraných filmov, 9 krátkych hraných filmov a 9 dokumentárnych filmov, ktoré navštívilo v oboch mestách spolu viac ako 4,5 tisíc divákov. (viac o festivale na http://gfest.host.sk )

  Od januára 2002 bude Ganymedes realizovať projekt "Q archív" - dokumentačného a informačného centra pre lesbické ženy a gejov. Práca na tomto projekte je rozdelená na 14 mesiacov, tj až do r.2003 a hlavným cieľom projektu je dokumentácia a zaarchivovanie akýchkoľvek lesbických a gejských aktivít v SR od r.1989 vrátane obdobia ČSFR.
  Projekt sa realizuje s finančných prostriedkov logo phare poskytnutých Európskou úniou prostredníctvom Komisie Európskej logo EÚ únie v Slovenskej republike.
  (viac o projekte na Q-archív )

  DNES JE:
  Vyhľadávanie:
    
  Pokročilé hľadanie
  Reklama:
  GLTB Slovensko:
  Ganymedes
  Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov
  písomný styk:
  P.O.Box 4, 830 00 Bratislava 3
  tel./fax: +421 2 50 22 87 04
  e-mail: ganymedes
  www.ganymedes.info
  kancelária:
  Istropolis, 1. posch., č. dverí 114
  Trnavské mýto 1, Bratislava

  INiciatíva INakosť - spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín
  c/o Ganymedes
  P.O.Box 4, 830 00 Bratislava 3
  e-mail: ganymedes
  inakost.nazory.cz

  museion
  Prvé lesbické združenie
  písomný styk:
  P.O.Box 47
  840 02 Bratislava 42
  odkazovač: +421 905 804456
  e-mail: fabry
  www.scalex.cz/sophia
  www.lesba.sk

  Habio
  Občianske združenie gejov a lesieb
  písomný styk:
  P.O.Box 233, 810 00 Bratislava 1
  kancelária:
  Pražská 11, 816 36 Bratislava 1
  tel./fax: +421 2 52 49 20 13
  e-mail: habio
  go.to/habio

  LAMBDA Slovensko
  Timravy 15, 974 01 Banská Bystrica
  e-mail: lambda

  ALTERA
  Občianske združenie pre
  lesbické a bisexuálne ženy
  písomný styk:
  P.O.Box 459, 974 01 Banská Bystrica
  kancelária:
  Strieborné nám. 2, 974 01 Banská Bystrica
  tel./fax: +421 48 415 35 42
  e-mail: altera

  Ganymedes SSL
  písomný styk:
  P.O.Box 47, 972 51 Handlová

  Ganymedes Košice
  písomný styk:
  c/o MARS A&E;
  P.O.Box B-18, 040 98 Košice
  e-mail: mars

  Linky dôvery.gl:
  02 / 52 49 20 13
  Habio, Bratislava
  pondelok 18.00 – 20.00
  štvrtok 18.00 – 20.00

  podisea
  Podisea – pomoc ženám
  týraným a diskriminovaným
  na základe sexuálnej orientácie

  | © 2001 - 2003 Ganymedes | Všetky práva vyhradené |

  Sitemap