Sitemap Správa o diskriminácii lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok na Slovensku
Táto publikácia je výsledkom spolupráce skupiny lesbických teoretičiek a gejských aktivistov, ako aj mnohých lesieb a gejov, ktorí sa podujali zmapovať životnú skúsenosť lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok s diskrimináciou, násilím, obťažovaním a vylučovaním z väčšinovej spoločnosti.